top of page
  • Alexander Clomén

Vad kan du göra när din motpart inte följer ert avtal?

Utgångspunkten är att ett avtal är bindande, och det baseras på den avtalsrättsliga principen om ”pacta sunt servanda” – avtal skall hållas.

Det innebär att om en part till avtalet inte uppfyller det man åtagit sig att göra i avtalet, så begår man ett avtalsbrott. Avtalsbrott ger avtalsrättsliga konsekvenser.

Några rättsliga utgångspunkter

I Sverige har den avtalsrättsliga lagstiftningen som huvudregeln inga så kallade formkrav på avtal för att de ska vara bindande. Formkrav innebär att avtalet ska inneha en viss form – det tydligaste exemplet är krav på skriftlighet. Ett köp av fastighet och testamente är exempel på avtal som har skriftlighet som formkrav.

Bristen på formkrav innebär att även muntliga avtal är giltiga och bindande för parterna. Nackdelen med muntliga avtal är naturligtvis att dess innehåll är svårt att definiera och bevisa vid oenighet.

Påföljder vid avtalsbrott

Det som ytterst styr vad som ska anses utgöra ett avtalsbrott är eventuell tillämplig lagstiftning och innehållet i avtalet och vad parterna kommit överens om ska vara för påföljder. Vidare kan man beroende av vad avtalet reglerar – produkt eller tjänsteleverans – titta på annan lagstiftning och tillämpa sådan analogt. Att man tillämpar något analogt innebär att man använder regler för en annan, liknande, situation på det aktuella fallet.

De vanligaste påföljderna är att avtalsbrytande part måste betala ett på förhand bestämt vitesbelopp eller skadestånd till sin motpart. Handlar avtalet om prestation av en produkt eller tjänst så kan prisavdrag, avhjälpande och hävning också bli aktuellt. Hävning innebär att avtalet upphör att gälla och att båda parter befrias från sina framtida förpliktelser och fråntas rätten till framtida prestation från motparten. Beroende på avtalets innehåll kan det även innebära att prestationer som redan utbytts ska gå åter.

För att veta vad som gäller i just ert avtalsförhållande hänvisas ni därför till att läsa avtalet. Det kanske uttryckligen anger vad som ska gälla och när, eller så kanske det hänvisar till ett standardavtal eller lagstiftning. Har du frågor och funderingar, hör av dig till oss.

Comments


bottom of page